• Start
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Geen vergrootglas nodig

Bij ons is transparantie naar de klant toe één van de grootste aandachtspunten! Geen wurgcontracten die u genadeloos vastketenen voor enkele jaren… Geen extra kosten die opduiken…

Echter zijn deze algemene voorwaarden wel nodig om ons bedrijf te beschermen tegen onaangename verrassingen.

Wel zijn we van mening dat onze algemene voorwaarden duidelijk moeten zijn voor iedereen en niet enkel voor personen met een juridische opleiding. Tevens hoef je ook geen vergrootglas te bezitten om onze algemene voorwaarden te lezen.

Digital Work staat voor klantvriendelijkheid, transparantie en duidelijke communicatie naar de klant toe!

Algemene voorwaarden

1. Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Digital Work, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Digital Work te aanvaarden.

2. Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging

Alle aanbiedingen en offertes van Digital Work zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Digital Work. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht Digital Work niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte. Het bedrag van het voorschot staat steeds vermeld in de offerte.

Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

3. Annulatie van de bestelling

De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Digital Work haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 250 EUR.

4. Levering

De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Digital Work niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

5. Betalingen

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking vermeld in de overeenkomst dient de klant bij elke bestelling een voorschot te betalen van 25% van het factuurbedrag. Bij levering van de bestelling is de klant de overige 75% van het factuurbedrag verschuldigd.

Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Digital Work (vermeld op alle facturen, offertes en website).

Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de klant aan Digital Work een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,00 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.

Digital Work behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

6. Klachten of protest van factuur

Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Digital Work te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

7. Aansprakelijkheid

Digital Work verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Digital Work zijn middelenverbintenissen. Digital Work is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

Digital Work kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Digital Work zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Digital Work of een aangestelde.

De aansprakelijkheid van Digital Work met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Digital Work. De totale aansprakelijkheid van Digital Work, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Digital Work werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Digital Work het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Digital Work geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

8. Intellectuele eigendomsrechten

Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computer- programma’s en halfgeleiders.

Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Digital Work ontwikkelde sites en web-applicaties.

De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Digital Work gecreëerde website/webapplicatie worden overgedragen aan de klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatie-wijzen en -vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld.

Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Digital Work werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. Digital Work verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan Digital Work of een derde waarmee Digital Work hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding, bepaald in de offerte van Digital Work, en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de klant een niet exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.

De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Digital Work ten allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Digital Work onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Digital Work waarvan hij kennis neemt.

9. Hostingdiensten & domeinnaam

Voor de hosting en registratie van domeinnamen werkt Digital Work samen met een gespecialiseerde hostingpartner.

De hostingdiensten worden door Digital Work aan de klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd bij Digital Work en wordt jaarlijks aangepast. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk 1 maand voor de ingang van de jaarlijkse termijn, zijn opzeg aan Digital Work over te maken per aangetekende brief of 2 maand voor de ingang van de nieuwe termijn per e-mail waarop akkoord verkregen door antwoord van Digital Work. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

Digital Work is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud.

Tenzij er terzake een specifieke bijkomende en afwijkende overeenkomst met Digital Work wordt afgesloten over de terbeschikkingstelling door Digital Work van backups, is de gebruiker uitsluitend verantwoordelijk voor het nemen van backups van zijn hosting-account. Digital Work kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Voor zover er door Digital Work eventueel backups zouden worden genomen, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.

LET'S MAKE SOMETHING
AWESOME TOGETHER!
Digital Work is een bedrijf met creatief talent en een extreme passie voor het vak!
Door een enorme motivatie en inzet brengen we uw opdracht tot een succesvol resultaat dat synchroon loopt met een prettige samenwerking.

Made with ❤️ by ourselves!
©2021 Digital Work